Algemene voorwaarden

Art.1. Opdrachtgever en De Jong; leveringen en betalingen

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder De Jong

De Jong Vitaal

Sikkel 23

9932 BD Delfzijl

2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar De Jong is gevestigd.

3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden

Art.2. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.

3. Een opdracht bindt De Jong eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering daarvan is aangevangen.

4. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van De Jong ontheffen deze van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Art.3. Wijzigingen in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of vanwege de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten met zich mede brengen dan waarop bij de verstrekking van de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot facturering van een lager bedrag dan is opgegeven.

2. Veranderingen door de opdrachtgever gewenst nadat een opdracht is verstrekt, kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen leveringstermijn, buiten verantwoordelijkheid van De Jong , wordt overschreden.

3. Alle veranderingen welke de opdrachtgever wenst aan te brengen in een verstrekte opdracht, dient hij schriftelijk door te geven aan de Jong. Worden de eventuele veranderingen telefonisch dan wel mondeling ter kennis van De Jong gebracht, dan is het risico van de ten uitvoerlegging voor opdrachtgever.

Art.4. Transport

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van bezorging gevolgd. Bij elke andere wijze van aflevering van de bestelde producten komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Art.5. Vervoersrisico

1. Oponthoud of vertraging in de bezorging komt nooit voor rekening van De Jong, tenzij het oponthoud of de vertraging aantoonbaar door zijn schuld is veroorzaakt.

2. Alle producten reizen voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.